Duintjes2.jpg

INTERNETCONSULTATIE LEVENSDUURVERLENGING DOEL 1 & 2

Bijna 6 jaar na het daadwerkelijke besluit beide reactoren nog 10 jaar langer te laten gebruiken is een internationale raadpleging georganiseerd.
De BE-Overheid is hier toe gedwongen omdat de wet die in 2015 werd aangenomen vernietigd is. Ultimo 2022 moet een nieuwe wet aangenomen zijn.


Er is nu gelegenheid te reageren op het Milieu effect Rapport dat nu alsnog gemaakt is. Voor onze inbreng ..lees meer

BENEGORA INFO nr 112 (mei 2021) is uitgegeven

Klik hier om de BENEGORA INFO 112 te lezen.  Benegora info is het leden en donateursblad van Benegora, het wordt digitaal verzonden en gepubliceerd op deze website. Overname en herpublicatie van artikelen is alleen toegestaan onder vermelding van de bron en als het in het belang is van de natuur, flora, fauna en onze leefomgeving waar Benegora voor staat.

Inhoud: VAN DE VOORZITTER • LINTJE WIM DE HAAN • GROENBELEIDSPLAN • GROOTSCHALIGE MESTBEWERKING • ZE-BRA • KERNCENTRALE DOEL • VERSLAG ALGEMENE VERGADERING • JAARVERSLAG 2020

ADVIES: BESLUITEN LEVENSDUURVERLENGING DOEL 1 & 2 TE VERNIETIGEN

Eerste auditeur Peter Provoost heeft de Raad van State België geadviseerd Greenpeace BE en BENEGORA in het gelijk te stellen en de besluiten tot levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2 te vernietigen.

De twee milieuverenigingen hebben eind 2015 bezwaar aangetekend tegen de besluiten van de Belgische regering om Engie beide reactoren 10 jaar langer te laten uitbaten. Op basis van de internationale verdragen van Espoo en Aarhus werden de besluiten aangevochten omdat er geen grensoverschrijdende MER is gemaakt en geen publieksconsultatie is georganiseerd.

Eerder had het Europese Hof van Justitie al geoordeeld dat dit wel had gemoeten. Raad van State België zal nu in een zitting het definitieve oordeel nog moeten vellen. Het advies van de auditeur wordt (bijna) altijd gevolgd. Wij zijn ervan overtuigd dat na bijna zes en een half jaar de omstreden besluiten definitief vernietigd zullen worden.


WOENSDRECHT WIL GEEN MESTFABRIEKEN

In 2017 besloot Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant dat mestbewerking (zeg maar mestfabrieken) alleen nog op industrieterreinen toe te staan. Ze bezweken onder de krachtige lobby van bedrijven en de mestsector en zijn nu op zoek naar locaties in het buitengebied. De gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen in de regio hebben colleges en gemeenteraden op de Brabantse Wal verzocht daartegen in 'opstand' te komen. Zie eerder bericht op deze site.
D66 Woensdrecht had het onderwerp deze week in de raad geagendeerd. We hebben uiteraard gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken. Na een goede discussie gaven alle partijen aan een motie van D66 te willen steunen.
Voor de inspraak en de motie zie de bijlagen. Met de volgende link kunt u desgewenst de Opinieraad van 26 januari terug luisteren.
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/mestfabriek-taboe-voor-raad-en-milieuclubs-woensdrecht-slecht-voor-gezondheid-en-natuur~ab2692e2/  

Bijlage 1: Inspreken opinieraad             

Bijlage 2: Motie D66

 

MESTFABRIEKEN IN HET BUITENGEBIED?

Grootschalige mestbewerking, zeg maar mestfabrieken, dreigen ook in de buitengebieden terecht te kunnen komen. De gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen in de regio verzoeken de colleges & raadsleden van de gemeenten op de Brabantse Wal met de grootst mogelijke klem de inwoners van hun gemeente én de Brabantse Wal te behoeden voor grootschalige mestbewerking en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te laten weten dat gezondheid en welzijn belangrijker zijn dan de belangen van de dierenindustrie. Bovendien, en minstens zo belangrijk, de overmaat aan stikstof op de Brabantse Wal is al zó groot dat er geen ‘molletje’ meer bij kan.

Hoewel op basis van het Bestemmingsplan-Buitengebied o.i. grootschalige mestbewerking in de gemeente Woensdrecht niet mogelijk is, verzoeken wij College en Raad toch aan de oproep gehoor te geven met het oog op de Brabantse Wal. De stikstofdepositie is al vele malen hoger dan de norm waardoor niet alleen de natuur onder zware druk staat maar waardoor ook andere activiteiten, zoals woningbouw etc., ook in het gedrang komen.

Voor de brief en bijlagen:

Locaties                  Bijlage 1                 Bijlage 2              Bijlage 3 

MOUNTAINBIKE ROUTES GRENSPARK

Onlangs zijn speciaal aangelegde MTB-routes geopend. Een doorslaand succes, in die zin dat het storm liep en het veel te druk werd in het grenspark.
Aanleiding voor de natuur- en milieuverenigingen een brief te schrijven aan het bestuur. De Kalmthoutse heide is een Natura2000 gebied.
Dat houdt in dat de natuurbelangen op de eerste plaats komen en de mens er hooguit te gast kan zijn.

Lees meer ...

BENEGORA INFO nr 111A (Oktober 2020) is uitgegeven

Statutair moet het bestuur na afloop van een jaar binnen 6 maanden een Algemene Vergadering (AV) beleggen.

Er was al een datum geprikt in April maar die moest in verband met de Covid-19 pandemie uitgesteld worden. Het bestuur meent toch 'iets' te moeten doen en heeft  de AV per mail georganiseerd. Door middel van bijgevoegde INFO 111A en bijlagen is de informatie gedeeld die hoort bij de gebruikelijke agenda van de AV.  In de bijlage kunt deze lezen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
  2. Verslag AV 2018
  3. Ingekomen stukken/ mededelingen
  4. Financieel verslag
  5. Verslag Financiële Commissie en benoeming nieuw lid
  6. Jaarverslag 2019
  7. Bestuurszaken *)
  8. Activiteiten 2020
  9. Wat verder per mail komt

Het zijn bijzondere tijden en daarom is gekozen voor deze bijzondere aanpak!

 

INFO 111A          Bijlage AV-2 (Jaarverslag 2019) 

 

Nieuws uit Belgie (overgenomen artikel)

Het is toch weer gelukt een federale regering te vormen, de Vivaldi regering. Het kabinet wil vasthouden aan de kernuitstap in 2025. Maar ….daar zitten nog wel wat haken en ogen aan.

Hieronder nieuws vanuit de kerncentrale Doel.

Wat de politieke toestand betreft:

Thierry Saegeman, CEO van de Nucleaire Business Unit bij ENGIE Electrabel, gaf zijn medewerkers deze week toelichting bij de gevolgen van het regeerakkoord en we delen de video met zijn boodschap graag met jullie. Klik op deze link om de video te bekijken.

Wat de pandemie betreft:

Vandaag was er in de media sprake van een zogenaamde ‘corona-uitbraak’ in Kerncentrale Doel. Daarover willen we het volgende kwijt: in de kerncentrale van Doel zijn onder het Electrabel-personeel vandaag (16 oktober) 12 personen besmet met het coronavirus en onder de medewerkers van externe contractorfirma’s 14 personen (dus een totaal van 26 actuele besmettingen). Op een populatie van gemiddeld 1000 interne en 1000 externe medewerkers, volgen we hiermee de Belgische evolutie. Een groot aantal van de positief geteste mensen komt voort uit intern contactonderzoek en de testmogelijkheid op site. Het feit dat we deze mensen zeer snel kunnen detecteren en in quarantaine kunnen plaatsen, zorgt er mee voor dat de verdere verspreiding op de kerncentrale van Doel stopt. Electrabel doet er alles aan om van de kerncentrale een corona-vrije werkplek te maken. Zo werden er op donderdag 15 oktober opnieuw verstrengde maatregelen op onze site ingevoerd. De absolute prioriteit van Electrabel Kerncentrale Doel blijft het garanderen van de gezondheid van onze medewerkers, de nucleaire veiligheid en de bevoorradingszekerheid. Wij blijven de situatie monitoren van dag tot dag, zodat we de maatregelen indien nodig kunnen bijsturen. Aanvullende informatie vinden jullie hier: https://nuclear.engieelectrabel.be/nl/news/corona-situatie-onze-kerncentrales-onder-controle-door-striktepreventiemaatregelen 

BENEGORA INFO nr 111 (Juni 2020) is uitgegeven

Klik hier om de BENEGORA INFO te lezen.  Benegora info is het leden en donatuersblad van Benegora, het wordt digitaal verzonden en gepubliceerd op deze website. Overname en herpublicatie van artikelen is alleen toegestaan onder vermelding van de bron en als het in het belang is van de natuur, flora, fauna en onze leefomgeving waar Benegora voor staat.

Inhoud:  • VAN DE VOORZITTER • GROENBELEIDSPLAN • OMGEVINGSVISIE • ZONNEPARKEN • POORTGEBIED BERGSCHE HEIDE • STIKSTOFPROBLEEM – Landbouw niet de oorzaak? • JAARVERSLAG 2019

STIKSTOFPROBLEEM WOENSDRECHT - VERVOLG

In november vorig jaar schreven we de ZLTO-afdeling Woensdrecht om van de gelegenheid gebruik te maken het roer om te gooien.  De reactie was teleurstellend. Wellicht was de emotie rond nog te sterk om op de kern van ons voorstel in te kunnen gaan.  In een tweede poging proberen we toch een inhoudelijke reactie te krijgen en hebben we voorgesteld gezamenlijk een symposium te organiseren. Volgens ons staat de agrarische sector echt voor ingrijpende verandering.

Lees de brief aan de ZLTO en het college en de raad van de gemeente Woensdrecht 

Brief aan de ZLTO  Bijlage brief

Brief aan het college en de raad van de gemeenste Woensdrecht

Wet levensduurverlenging Doel 1 en 2 ongrondwettig

De verlenging van de vergunning van de kerncentrales Doel 1 en 2 in 2015 was in strijd met de grondwet. Recent heeft het Grondwettelijk Hof, na advies van het Europese Hof van Justitie, de wet die de levensduur met 10 jaar verlengde vernietigd. Twee Belgische milieuorganisaties, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu, hadden de zaak aangespannen omdat, op basis van de EU-verdragen van Aarhus en Espoo, een milieueffectrapportage (MER), (inter)nationale consultatie georganiseerd had moeten worden. De centrales hoeven niet direct stil gelegd te worden omdat het Hof oordeelde dat het risico van stroomtekorten ernstig en reëel is. 

Minister Marghem moet nu aan de slag met een nieuwe wet die uiterlijk 31 december 2022 aangenomen moet zijn. Voor die datum moet er dus een MER,  een inspraakprocedure en grensoverschrijdende raadpleging georganiseerd worden. Als daar aan voldaan is mogen de beide centrales tot 2025 blijven draaien en zo niet, dan moeten ze per ultimo 2022 sluiten.  

Greenpeace België en milieuvereniging BENEGORA hebben eind 2015, op dezelfde gronden, bezwaar gemaakt bij Raad Van State. De uitspraak in deze zaak laat echter nog steeds op zich wachten. Dat is in onze ogen wat merkwaardig gezien de uitspraak van het Europese Hof die al veel langer bekend is en omdat RVS vooraf geadviseerd had, conform internationale verdragen, een MER te maken en grensoverschrijdende raadpleging te organiseren. Dat advies heeft minister Marghem echter naast zich neergelegd. 

Het kan haast niet anders dan dat RvS ons binnenkort in het gelijk zal stellen en de wet dus ook vernietigd. 

Met het oog op jurisprudentie zijn de uitspraken interessant. Het is nu duidelijk dat buurlanden van kerncentrales, binnen een straal van 30 kilometer, recht op inspraak hebben bij ‘ingrijpende wijzigingen’

Wij denken overigens dat we de druk wel op de ketel moeten houden want het is maar de vraag of Doel 1 en 2, Tihange 1 en ook onze eigen kerncentrale Borssele op de afgesproken data inderdaad gesloten gaan worden. In het kader van de klimaatdiscussie gaan er immers al weer stemmen op ze (nog) langer open te houden. Ze worden dan wel ouder maar veiliger?

STIKSTOFPROBLEEM WOENSDRECHT   

Ook Woensdrecht heeft uiteraard met de stikstofcrisis te maken. Benegora heeft de gemeente en de ZLTO-afdeling Woensdrecht gevraagd van de gelegenheid gebruik te maken in de agrarische sector het roer om te gooien. Zoals u weet vragen wij al heel lang om regionalisering en omschakeling van kwantiteit naar kwaliteit. Het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant heeft als titel "Kiezen voor Kwaliteit".
De tijd is rijp, nu de geesten nog ......lees verder

DOEL THE CONTINUING STORY

Het in mei geconstateerde lek in het koelwatersysteem van Doel 1 is nog steeds niet hersteld en het gaat langer duren dan verwacht. De planning is met twee maanden verlengd.

ENGIE heeft besloten ook het reservekoelwatersysteem van Doel 2 ook maar meteen onder handen te nemen. Die is per slot van rekening ook al bijna 45 jaar oud. Eind december zullen naar verwachting beide reactoren weer stroom leveren.

Een betonrot probleem bij reactor 3 is hersteld en Doel 3 mag weer opstarten. De vierde reactor ligt stil omdat men de kwaliteit van het beton bij deze locatie toch ook eerst maar even wil checken. Tot nu toe heeft ENGIE weinig plezier van de levensduurverlenging van de reactoren Doel 1 en 2. Om nog 10 jaar door te mogen gaan moesten al talloze miljoenen geïnvesteerd worden en daar komen dus nog de onverwachte miljoenen bij. De betonproblemen bij de andere reactoren maken ook nog eens duidelijk dat levensduurverlenging van kernreactoren toch niet zo'n goed idee is.

Ons idee, de basis is en blijft toch oude meuk.

 • 1
 • 2