StabroekDeRijn.jpg

BENEGORA INFO nr 114(A/B ALV 2020 en jaarverslag 2020) is uitgegeven

Benegora info is het leden en donateursblad van Benegora, het wordt digitaal verzonden en gepubliceerd op deze website. Overname en herpublicatie van artikelen is alleen toegestaan onder vermelding van de bron en als het in het belang is van de natuur, flora, fauna en onze leefomgeving waar Benegora voor staat.

Inhoud:

Info 114A uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Info 114B Algemene Ledenvergadering 2021 reacties

Bijlage 1 Verslag Algemene ledenvergadering 2020

Bijlage 2 Jaarverslag 2020

PFAS/PFOS


Voor de aanleg van de Oosterweelverbinding in Antwerpen gaat heel veel zwaar verontreinigd slib naar boven komen.
De provincie wil de bagger in de al zwaar door PFAS verontreinigde Westerschelde laten storten.
Belgische en Nederlandse milieuverenigingen hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt.

Lees meer ....

ZE-BRA

De ontwerpvergunning van het windturbine project ZE-BRA heeft ter inzage gelegen.
De regionale milieuverenigingen hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend.
En in een laatste poging om bepaalde voorzieningen geregeld te krijgen is nog ingesproken.
Ondanks alle goede argumenten lijkt het erop dat de gemeenteraad de verklaring van geen bezwaar aanneemt.

Lees meer:

.. ZE-BRA zienswijze regionale milieuverenigingen

...Inspreekreactie ZE-BRA regionale natuur en milieuorganisaties

...Bijlage 1 Fauna algemeen

...Bijlage 2 Wespendief in het bijzonder 

.. Bijlage 3 Geluid

 

BENEGORA INFO nr 113 (oktober 2021) is uitgegeven

Klik hier om de BENEGORA INFO 113 te lezen.  Benegora info is het leden en donateursblad van Benegora, het wordt digitaal verzonden en gepubliceerd op deze website. Overname en herpublicatie van artikelen is alleen toegestaan onder vermelding van de bron en als het in het belang is van de natuur, flora, fauna en onze leefomgeving waar Benegora voor staat.

Een nieuwe editie van van ons verenigingsblad met daarin helaas het in memoriam voor oud-voorzitter Rien Luijks..

Verder de laatste stand van zaken m.b.t. een aantal dossiers. Onder Diversen wordt verwezen naar deze website voor de details van ingediende zienswijzen of bezwaren.

 

Inhoud: IN MEMORIAM RIEN LUIJK  • VAN DE VOORZITTER • GROENBELEIDSPLAN • GROOTSCHALIGE MESTBEWERKING • ZE-BRA • KERNCENTRALE DOEL • PFAS/ PFOS • DIVERSEN 

INTERNETCONSULTATIE LEVENSDUURVERLENGING DOEL 1 & 2

Bijna 6 jaar na het daadwerkelijke besluit beide reactoren nog 10 jaar langer te laten gebruiken is een internationale raadpleging georganiseerd.
De BE-Overheid is hier toe gedwongen omdat de wet die in 2015 werd aangenomen vernietigd is. Ultimo 2022 moet een nieuwe wet aangenomen zijn.


Er is nu gelegenheid te reageren op het Milieu effect Rapport dat nu alsnog gemaakt is. Voor onze inbreng ..lees meer

BENEGORA INFO nr 112 (mei 2021) is uitgegeven

Klik hier om de BENEGORA INFO 112 te lezen.  Benegora info is het leden en donateursblad van Benegora, het wordt digitaal verzonden en gepubliceerd op deze website. Overname en herpublicatie van artikelen is alleen toegestaan onder vermelding van de bron en als het in het belang is van de natuur, flora, fauna en onze leefomgeving waar Benegora voor staat.

Inhoud: VAN DE VOORZITTER • LINTJE WIM DE HAAN • GROENBELEIDSPLAN • GROOTSCHALIGE MESTBEWERKING • ZE-BRA • KERNCENTRALE DOEL • VERSLAG ALGEMENE VERGADERING • JAARVERSLAG 2020

ADVIES: BESLUITEN LEVENSDUURVERLENGING DOEL 1 & 2 TE VERNIETIGEN

Eerste auditeur Peter Provoost heeft de Raad van State België geadviseerd Greenpeace BE en BENEGORA in het gelijk te stellen en de besluiten tot levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2 te vernietigen.

De twee milieuverenigingen hebben eind 2015 bezwaar aangetekend tegen de besluiten van de Belgische regering om Engie beide reactoren 10 jaar langer te laten uitbaten. Op basis van de internationale verdragen van Espoo en Aarhus werden de besluiten aangevochten omdat er geen grensoverschrijdende MER is gemaakt en geen publieksconsultatie is georganiseerd.

Eerder had het Europese Hof van Justitie al geoordeeld dat dit wel had gemoeten. Raad van State België zal nu in een zitting het definitieve oordeel nog moeten vellen. Het advies van de auditeur wordt (bijna) altijd gevolgd. Wij zijn ervan overtuigd dat na bijna zes en een half jaar de omstreden besluiten definitief vernietigd zullen worden.


WOENSDRECHT WIL GEEN MESTFABRIEKEN

In 2017 besloot Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant dat mestbewerking (zeg maar mestfabrieken) alleen nog op industrieterreinen toe te staan. Ze bezweken onder de krachtige lobby van bedrijven en de mestsector en zijn nu op zoek naar locaties in het buitengebied. De gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen in de regio hebben colleges en gemeenteraden op de Brabantse Wal verzocht daartegen in 'opstand' te komen. Zie eerder bericht op deze site.
D66 Woensdrecht had het onderwerp deze week in de raad geagendeerd. We hebben uiteraard gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken. Na een goede discussie gaven alle partijen aan een motie van D66 te willen steunen.
Voor de inspraak en de motie zie de bijlagen. Met de volgende link kunt u desgewenst de Opinieraad van 26 januari terug luisteren.
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/mestfabriek-taboe-voor-raad-en-milieuclubs-woensdrecht-slecht-voor-gezondheid-en-natuur~ab2692e2/  

Bijlage 1: Inspreken opinieraad             

Bijlage 2: Motie D66

 

MESTFABRIEKEN IN HET BUITENGEBIED?

Grootschalige mestbewerking, zeg maar mestfabrieken, dreigen ook in de buitengebieden terecht te kunnen komen. De gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen in de regio verzoeken de colleges & raadsleden van de gemeenten op de Brabantse Wal met de grootst mogelijke klem de inwoners van hun gemeente én de Brabantse Wal te behoeden voor grootschalige mestbewerking en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te laten weten dat gezondheid en welzijn belangrijker zijn dan de belangen van de dierenindustrie. Bovendien, en minstens zo belangrijk, de overmaat aan stikstof op de Brabantse Wal is al zó groot dat er geen ‘molletje’ meer bij kan.

Hoewel op basis van het Bestemmingsplan-Buitengebied o.i. grootschalige mestbewerking in de gemeente Woensdrecht niet mogelijk is, verzoeken wij College en Raad toch aan de oproep gehoor te geven met het oog op de Brabantse Wal. De stikstofdepositie is al vele malen hoger dan de norm waardoor niet alleen de natuur onder zware druk staat maar waardoor ook andere activiteiten, zoals woningbouw etc., ook in het gedrang komen.

Voor de brief en bijlagen:

Locaties                  Bijlage 1                 Bijlage 2              Bijlage 3 

MOUNTAINBIKE ROUTES GRENSPARK

Onlangs zijn speciaal aangelegde MTB-routes geopend. Een doorslaand succes, in die zin dat het storm liep en het veel te druk werd in het grenspark.
Aanleiding voor de natuur- en milieuverenigingen een brief te schrijven aan het bestuur. De Kalmthoutse heide is een Natura2000 gebied.
Dat houdt in dat de natuurbelangen op de eerste plaats komen en de mens er hooguit te gast kan zijn.

Lees meer ...

BENEGORA INFO nr 111A (Oktober 2020) is uitgegeven

Statutair moet het bestuur na afloop van een jaar binnen 6 maanden een Algemene Vergadering (AV) beleggen.

Er was al een datum geprikt in April maar die moest in verband met de Covid-19 pandemie uitgesteld worden. Het bestuur meent toch 'iets' te moeten doen en heeft  de AV per mail georganiseerd. Door middel van bijgevoegde INFO 111A en bijlagen is de informatie gedeeld die hoort bij de gebruikelijke agenda van de AV.  In de bijlage kunt deze lezen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
  2. Verslag AV 2018
  3. Ingekomen stukken/ mededelingen
  4. Financieel verslag
  5. Verslag Financiële Commissie en benoeming nieuw lid
  6. Jaarverslag 2019
  7. Bestuurszaken *)
  8. Activiteiten 2020
  9. Wat verder per mail komt

Het zijn bijzondere tijden en daarom is gekozen voor deze bijzondere aanpak!

 

INFO 111A          Bijlage AV-2 (Jaarverslag 2019) 

 

Nieuws uit Belgie (overgenomen artikel)

Het is toch weer gelukt een federale regering te vormen, de Vivaldi regering. Het kabinet wil vasthouden aan de kernuitstap in 2025. Maar ….daar zitten nog wel wat haken en ogen aan.

Hieronder nieuws vanuit de kerncentrale Doel.

Wat de politieke toestand betreft:

Thierry Saegeman, CEO van de Nucleaire Business Unit bij ENGIE Electrabel, gaf zijn medewerkers deze week toelichting bij de gevolgen van het regeerakkoord en we delen de video met zijn boodschap graag met jullie. Klik op deze link om de video te bekijken.

Wat de pandemie betreft:

Vandaag was er in de media sprake van een zogenaamde ‘corona-uitbraak’ in Kerncentrale Doel. Daarover willen we het volgende kwijt: in de kerncentrale van Doel zijn onder het Electrabel-personeel vandaag (16 oktober) 12 personen besmet met het coronavirus en onder de medewerkers van externe contractorfirma’s 14 personen (dus een totaal van 26 actuele besmettingen). Op een populatie van gemiddeld 1000 interne en 1000 externe medewerkers, volgen we hiermee de Belgische evolutie. Een groot aantal van de positief geteste mensen komt voort uit intern contactonderzoek en de testmogelijkheid op site. Het feit dat we deze mensen zeer snel kunnen detecteren en in quarantaine kunnen plaatsen, zorgt er mee voor dat de verdere verspreiding op de kerncentrale van Doel stopt. Electrabel doet er alles aan om van de kerncentrale een corona-vrije werkplek te maken. Zo werden er op donderdag 15 oktober opnieuw verstrengde maatregelen op onze site ingevoerd. De absolute prioriteit van Electrabel Kerncentrale Doel blijft het garanderen van de gezondheid van onze medewerkers, de nucleaire veiligheid en de bevoorradingszekerheid. Wij blijven de situatie monitoren van dag tot dag, zodat we de maatregelen indien nodig kunnen bijsturen. Aanvullende informatie vinden jullie hier: https://nuclear.engieelectrabel.be/nl/news/corona-situatie-onze-kerncentrales-onder-controle-door-striktepreventiemaatregelen 

BENEGORA INFO nr 111 (Juni 2020) is uitgegeven

Klik hier om de BENEGORA INFO te lezen.  Benegora info is het leden en donatuersblad van Benegora, het wordt digitaal verzonden en gepubliceerd op deze website. Overname en herpublicatie van artikelen is alleen toegestaan onder vermelding van de bron en als het in het belang is van de natuur, flora, fauna en onze leefomgeving waar Benegora voor staat.

Inhoud:  • VAN DE VOORZITTER • GROENBELEIDSPLAN • OMGEVINGSVISIE • ZONNEPARKEN • POORTGEBIED BERGSCHE HEIDE • STIKSTOFPROBLEEM – Landbouw niet de oorzaak? • JAARVERSLAG 2019

 • 1
 • 2