KortehoefWinter6.jpg

BBBB’s  (Boze Brabantse Boeren en Burgers)

In de jaren 90 was al duidelijk: de vee-industrie uit de hand liep. Dierziektes, milieuproblemen, flora en fauna denderden achter uit. Commissie Wijffels leverde in 2001 een ‘Agenda voor de herontwerp van de sector’. Applaus, maar het verdween in de la. 

Lees meer

Fuseren of niet?

Naar aanleiding van een recent artikel in BN de Stem over Fuseren van Benegora en Namiro geven wij hier onze reactie.

Lees meer

Interessant stuk, wijze woorden

De boer wordt door de markt gedwongen tot schaalvergroting en intensivering. De burger maakt zich zorgen over woon- en leefklimaat, gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
De tendens is steeds meer dat bezorgde burgers de intensieve landbouw een halt willen toeroepen. De vraag om strengere regels op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening klinkt luid. Tegelijkertijd dwingt diezelfde burger de boer in een bepaalde richting: de boer moet producten voor een lage kostprijs leveren omdat de consument kiest voor de laagste prijs. De boer kan daardoor nog niet eens droog brood verdienen. 

Lees meer

FALEND MESTBELEID

De veehouderij is in Nederland verworden tot een vee-industrie (VI).Het aantal dieren is in 2015 gegroeid in plaats van afgenomen.

De volksgezondheid wordt bedreigd, er is een groot mestoverschot en er zijn regio’s waar het leven allesbehalve goed is. Daar is sprake van stank, verstening, lawaai en een onleefbare situatie. Men is er bedolven onder een deken van stank, fijn stof en op mensen overdraagbare ziektekiemen. De BMF heeft het rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ onlangs aan de provincie Noord-Brabant aangeboden Lees meer ......

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft nu bedacht dat in drie dialoogsessie verzonnen moet worden hoe en waar door ‘mestverwerking/ - verwaarding’ het probleem opgelost kan worden. Als dat lukt wil ze de dierrechten vrij geven en dan kan het aantal dieren dus weer groeien! De inzet van de milieuverenigingen en dorpsraden was: onmiddellijke stop op de groei en op termijn verkleinen van de veestapel.

Alle aangedragen bezwaren en verhalen over overlast hebben geen effect gehad, de provincie kiest ook nu weer de kant van de sector en niet voor de gezondheid en leefklimaat van de burger.

De BMF heeft een uitgebreide zienswijze ingediend. Die heeft Benegora onderschreven en er zelf een bijzondere twist aangegeven. Lees meer…

Ook de vereniging Stopdestank Deurne heeft een niet mis te verstaan protest aangetekend dat we u niet willen onthouden. Lees meer….

Volksgezondheid en veehouderij: Alles op een rij

De Brabantse Milieufederatie (BMF) en de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) hebben een rapport samen laten stellen over de risico's van de intensieve veehouderij. Het rapport is aangeboden aan de provincie Brabant. Als u geïnteresseerd bent in het rapport kunt u het hier downloaden.