AntwerpenIndustrie.jpg

MESTFRAUDE EINDELIJK OP LANDELIJKE AGENDA

Op 22 juni organiseerde de Tweede Kamer een hoorzitting over mestfraude. De brabantse Milieufederatie was uitgenodigd om daar haar visie op te komen geven.
Voor de integrale tekst tekst die door de BMF is ingesproken: klik hier ....

BENEGORA INFO nr 108 (September 2017) is uitgegeven

Lees de INFO ook hier.

Benegora info is het kwartaalblad van Benegora, dat gratis aan de leden wordt toegezonden.

IN DIT NUMMERINFO108

  • VOORWOORD 
  • KERNCENTRALE DOEL
  • WIELERCIRCUIT 
  • NOORDRAND OSSENDRECHT
  • EIGEN SCHULD – DIKKE BULT?
  • MESTFRUADE 
  • KLIMAATMAATREGELEN
  • SAMENWERKING GRENSREGIO’S
  • JAARVERSLAG 2016

VEE-CIEUZE CIRKEL

Provinciale Staten van Noord-Brabant steunde onlangs het dappere besluit van GS om de intensieve veehouderij te verduurzamen.
We melden dat onder de kop: Provincie kiest eindelijk eens voor de burger. Maar één zwaluw maakt nog steeds geen zomer,
Ignace van Bebber, oncologisch chirurg, heeft dat in een opiniestuk pijnlijk duidelijk gemaakt. Lees meer....

PROVINCIE KIEST EINDELIJK EENS VOOR DE BURGER

Een historische dag: eindelijk hebben argumenten het gewonnen van belangen. Decennia heeft het CDA in de Brabantse coalitie eenzijdig het boerenbelang gediend, ten koste van natuur, milieu en burgers. Nu hebben D66, SP, VVD en PvdA met GroenLinks ervoor gezorgd dat de veehouderij versneld gaat verduurzamen. Het plan is met 32 stemmen tegen 22 aangenomen.Dat is cruciaal voor natuur en milieu, het woongenot van Brabanders en ook voor ontwikkelruimte van andere ondernemers. Er is ook afgesproken dat binnen enkele maanden het 'flankerend beleid' vastgesteld zal moeten zijn: het financiële vangnet voor boeren die nu sneller moeten investeren in schonere stallen of nu eerder willen stoppen. StopdeGroeivandeBrabantseVeestapelComplimenten vooral aan Anne-Marie Spierings, Johan van den Hout, Antoinette Knoet-Michels en Hagar Roijackers! Zij hebben het flink voor de kiezen gekregen in het provinciehuis, maar de rug recht gehouden. De burger en de natuurorganisaties zijn niet alleen gehoord, maar er is ook echt iets gedaan met hun argumenten. Zoals Hagar al zei: de provincie is verplicht haar burgers en de natuur te beschermen. 
We zijn er zeker nog niet, maar dit is wel de eerste grote stap naar een verbetering van de leefomgeving. Een stop op de groei in veedichte gebieden. En daar was het ons toch allemaal om te doen. Dank jullie allemaal dus, leden van dit Burgerplatform.
 

(hieronder nog diverse andere links naar vergelijkbare nieuwsberichten) 

Lees meer

BBBB’s  (Boze Brabantse Boeren en Burgers)

In de jaren 90 was al duidelijk: de vee-industrie uit de hand liep. Dierziektes, milieuproblemen, flora en fauna denderden achter uit. Commissie Wijffels leverde in 2001 een ‘Agenda voor de herontwerp van de sector’. Applaus, maar het verdween in de la. 

Lees meer

Fuseren of niet?

Naar aanleiding van een recent artikel in BN de Stem over Fuseren van Benegora en Namiro geven wij hier onze reactie.

Lees meer

Interessant stuk, wijze woorden

De boer wordt door de markt gedwongen tot schaalvergroting en intensivering. De burger maakt zich zorgen over woon- en leefklimaat, gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
De tendens is steeds meer dat bezorgde burgers de intensieve landbouw een halt willen toeroepen. De vraag om strengere regels op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening klinkt luid. Tegelijkertijd dwingt diezelfde burger de boer in een bepaalde richting: de boer moet producten voor een lage kostprijs leveren omdat de consument kiest voor de laagste prijs. De boer kan daardoor nog niet eens droog brood verdienen. 

Lees meer

FALEND MESTBELEID

De veehouderij is in Nederland verworden tot een vee-industrie (VI).Het aantal dieren is in 2015 gegroeid in plaats van afgenomen.

De volksgezondheid wordt bedreigd, er is een groot mestoverschot en er zijn regio’s waar het leven allesbehalve goed is. Daar is sprake van stank, verstening, lawaai en een onleefbare situatie. Men is er bedolven onder een deken van stank, fijn stof en op mensen overdraagbare ziektekiemen. De BMF heeft het rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ onlangs aan de provincie Noord-Brabant aangeboden Lees meer ......

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft nu bedacht dat in drie dialoogsessie verzonnen moet worden hoe en waar door ‘mestverwerking/ - verwaarding’ het probleem opgelost kan worden. Als dat lukt wil ze de dierrechten vrij geven en dan kan het aantal dieren dus weer groeien! De inzet van de milieuverenigingen en dorpsraden was: onmiddellijke stop op de groei en op termijn verkleinen van de veestapel.

Alle aangedragen bezwaren en verhalen over overlast hebben geen effect gehad, de provincie kiest ook nu weer de kant van de sector en niet voor de gezondheid en leefklimaat van de burger.

De BMF heeft een uitgebreide zienswijze ingediend. Die heeft Benegora onderschreven en er zelf een bijzondere twist aangegeven. Lees meer…

Ook de vereniging Stopdestank Deurne heeft een niet mis te verstaan protest aangetekend dat we u niet willen onthouden. Lees meer….

Volksgezondheid en veehouderij: Alles op een rij

De Brabantse Milieufederatie (BMF) en de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) hebben een rapport samen laten stellen over de risico's van de intensieve veehouderij. Het rapport is aangeboden aan de provincie Brabant. Als u geïnteresseerd bent in het rapport kunt u het hier downloaden.