Korteven7.jpg

DELTAPLAN HERSTEL BIODIVERSITEIT


Eindelijk is er zicht op een aanpak van de problemen die we al zo lang aan de kaak stellen.
De verstoorde nutriëntenkringloop, achteruit hollende biodiversiteit etc.
De agro-sector is kennelijk de ontkenningsfase voorbij en doet mee aan een gezamenlijk op te stellen Deltaplan.
Voor het persbericht en de 'Verklaring van Driebergen' lees meer....

VAN VERDRAG NAAR GEDRAG


In Bonn, tijdens het vervolg op het klimaatakkoord was iedereen het eens dat we nu echt aan de slag moeten.
Van willen naar doen. BrabantKennis vertaalde dat in 'Van verdrag naar gedrag'. We zagen onze kans schoon een oud idee nieuw leven in te blazen.
In een brief aan gemeenten en ondernemersverenigingen in de regio breken we een lans voor een DEUREN DICHT BELEID

lees meer.....

Voor leden: De Algemene Vergadering is op maandag 11 december 2017. 

KERNCENTRALE DOEL

Rond de scheurtjesreaktor Doel 3 en de levensduurverlenging van reaktoren Doel 1 en 2 heeft Benegora (en anderen) zoals u zich nog zult herinneren, veel stampei gemaakt.
Toenmalig minister Schulz zegde toe te pleiten voor gezamenlijke inspecties. Op de sites van het FANC en de ANVS is te zien dat er ook daadwerkelijk bij elkaar meegekeken is.
De recente praktijk is nu ook officieel vastgelegd in een samenwerkingsprotocol.
De bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Jan van den Heuvel en de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Jan Bens ondertekenden op donderdag 14 september 2017 bij de ANVS een samenwerkingsprotocol.
Hiermee hebben zij bestaande afspraken vastgelegd en intensiveren zij waar nodig en mogelijk de reeds bestaande samenwerking. Voor het Samenwerkingsprotocol lees meer.....

Mede dankzij onze inspanningen is dit dan toch geregeld. En verder: DOEL, SLUITEN DIE BOEL!

LUCHTKWALITEIT

Het rapport over de luchtkwaliteit bij industriegebied Antwerpen 2016 is gereed.
De belangrijkste conclusies uit de metingen zijn dat de jaargemiddelden concentraties in Woensdrecht in 2015 en 2016 van de stoffen stikstofdioxide(NO2), fijn stof (PM10), en benzeen (C6 H6) voldoen aan de luchtkwaliteisen uit de Wet milieubeheer, afnemen.
Is er is sinds de jaren 90 veel door EU-regelgeving veel verbeterd maar dat wil niet zeggen dat we in onze regio kunnen spreken van frisse en schone lucht. Satellietfoto's laten duidelijk zien dat o.a. de regio Antwerpen en West-Brabant tot de smerigste behoren.
De twee rapporten zijn te vinden op de site van de provincie Brabant: www.brabant.nl/luchtkwaliteit

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

OP 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat is een belangrijk moment in onze democratie.
Regionale natuurorganisaties hebben een Memorandum opgesteld. Het is een breed gedragen groen appel aan de politiek in deze regio.
Zij hopen op deze wijze de politieke partijen te informeren over het belang van het behoud en versterking van de natuur in deze streek en de wensen van de natuurverenigingen in deze regio m.b.t. toekomstig gemeentelijk beleid.
Dit Memorandum is uitgegaan naar de fractievoorzitters van de politieke partijen in Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen met het verzoek dit verder binnen de partij te verspreiden en te bespreken.
Voor de integrale tekst van het Memorandum ......

MESTFRAUDE EINDELIJK OP LANDELIJKE AGENDA

Op 22 juni organiseerde de Tweede Kamer een hoorzitting over mestfraude. De brabantse Milieufederatie was uitgenodigd om daar haar visie op te komen geven.
Voor de integrale tekst tekst die door de BMF is ingesproken: klik hier ....

BENEGORA INFO nr 108 (September 2017) is uitgegeven

Lees de INFO ook hier.

Benegora info is het kwartaalblad van Benegora, dat gratis aan de leden wordt toegezonden.

IN DIT NUMMERINFO108

  • VOORWOORD 
  • KERNCENTRALE DOEL
  • WIELERCIRCUIT 
  • NOORDRAND OSSENDRECHT
  • EIGEN SCHULD – DIKKE BULT?
  • MESTFRUADE 
  • KLIMAATMAATREGELEN
  • SAMENWERKING GRENSREGIO’S
  • JAARVERSLAG 2016

VEE-CIEUZE CIRKEL

Provinciale Staten van Noord-Brabant steunde onlangs het dappere besluit van GS om de intensieve veehouderij te verduurzamen.
We melden dat onder de kop: Provincie kiest eindelijk eens voor de burger. Maar één zwaluw maakt nog steeds geen zomer,
Ignace van Bebber, oncologisch chirurg, heeft dat in een opiniestuk pijnlijk duidelijk gemaakt. Lees meer....

PROVINCIE KIEST EINDELIJK EENS VOOR DE BURGER

Een historische dag: eindelijk hebben argumenten het gewonnen van belangen. Decennia heeft het CDA in de Brabantse coalitie eenzijdig het boerenbelang gediend, ten koste van natuur, milieu en burgers. Nu hebben D66, SP, VVD en PvdA met GroenLinks ervoor gezorgd dat de veehouderij versneld gaat verduurzamen. Het plan is met 32 stemmen tegen 22 aangenomen.Dat is cruciaal voor natuur en milieu, het woongenot van Brabanders en ook voor ontwikkelruimte van andere ondernemers. Er is ook afgesproken dat binnen enkele maanden het 'flankerend beleid' vastgesteld zal moeten zijn: het financiële vangnet voor boeren die nu sneller moeten investeren in schonere stallen of nu eerder willen stoppen. StopdeGroeivandeBrabantseVeestapelComplimenten vooral aan Anne-Marie Spierings, Johan van den Hout, Antoinette Knoet-Michels en Hagar Roijackers! Zij hebben het flink voor de kiezen gekregen in het provinciehuis, maar de rug recht gehouden. De burger en de natuurorganisaties zijn niet alleen gehoord, maar er is ook echt iets gedaan met hun argumenten. Zoals Hagar al zei: de provincie is verplicht haar burgers en de natuur te beschermen. 
We zijn er zeker nog niet, maar dit is wel de eerste grote stap naar een verbetering van de leefomgeving. Een stop op de groei in veedichte gebieden. En daar was het ons toch allemaal om te doen. Dank jullie allemaal dus, leden van dit Burgerplatform.
 

(hieronder nog diverse andere links naar vergelijkbare nieuwsberichten) 

Lees meer

BBBB’s  (Boze Brabantse Boeren en Burgers)

In de jaren 90 was al duidelijk: de vee-industrie uit de hand liep. Dierziektes, milieuproblemen, flora en fauna denderden achter uit. Commissie Wijffels leverde in 2001 een ‘Agenda voor de herontwerp van de sector’. Applaus, maar het verdween in de la. 

Lees meer

Fuseren of niet?

Naar aanleiding van een recent artikel in BN de Stem over Fuseren van Benegora en Namiro geven wij hier onze reactie.

Lees meer

Interessant stuk, wijze woorden

De boer wordt door de markt gedwongen tot schaalvergroting en intensivering. De burger maakt zich zorgen over woon- en leefklimaat, gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
De tendens is steeds meer dat bezorgde burgers de intensieve landbouw een halt willen toeroepen. De vraag om strengere regels op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening klinkt luid. Tegelijkertijd dwingt diezelfde burger de boer in een bepaalde richting: de boer moet producten voor een lage kostprijs leveren omdat de consument kiest voor de laagste prijs. De boer kan daardoor nog niet eens droog brood verdienen. 

Lees meer