BENEGORA, REGIOACTIEF VOOR MENS EN MILIEU

BENEGORA staat voor Belgisch Nederlands GrensOverleg Regio Antwerpen:

 • Het gebied west Noord Brabant in Nederland, Oost Zeeland en de provincie Antwerpen in België als werkingsgebied.
 • Eigen activiteiten beperken zich in principe tot grensoverschrijdende milieuproblemen; bij lokale problemen wordt steun verleend aan lokale groepen.
 • De aandacht gaat uit naar het leefmilieu in het algemeen. Werkgroepen zijn gespecialiseerd in lucht, bodem- en waterverontreiniging, ruimtelijke ordening en natuurbehoud.
 • Wij denken meer en komen met voorstellen over duurzaamheid, sluiten van de kringloop en de energietransitie in onze regio,
 • BENEGORA is o.a. aangesloten bij de BBL  (Bond Beter Leefmilieu, Brussel), de Stichting Natuur en Milieu (Utrecht) en de BMF (Brabantse Milieu Federatie, Tilburg).
 • Bent U geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor verdere informatie. Dan wordt u echt actief!

De Zuidwesthoek, de moeite waard!

De Zuidwesthoek van Brabant is een bijzonder stukje Nederland. Hoog en laag raken elkaar hier op een heel opvallende manier. Komend van de Zeeuwse klei is dat prachtig te zien: vanuit de polders en de schorren van de Schelde verheft zich een zg. Steilrand met de toepasselijke naam Brabantse Wal. Eenmaal op hoogte zien we een zeer gevarieerd landschap van bos, hei, vennen, weide, bouwland en bebouwing.

Een gebied om trots op te zijn.

Wij maken ons zorgen:  

 • Wordt die prachtige omgeving niet bedreigd door oprukkende industrie en bebouwing?
 • Hoe veilig is het wonen onder de rook van industriegebieden?
 • Hoe staat het met de kwaliteit van lucht, water en bodem?
 • Wordt de resterende natuur weloptimaal beheerd, zodat bijvoorbeeld verzuring en verdroging niet de kans krijgen hun verwoestende invloed uit te oefenen?
 • Hoe staat het met de aanleg van autowegen en spoorlijnen in dit kwetsbare gebied?

Bedreigingen trekken zich niets aan van landsgrenzen:

 • De Antwerpse haven en de daarmee samenhangende industrie rukken op en vormen een bedreiging voor de polders en de polderdorpen ten noorden van de stad en hebben grote invloed op het leefklimaat van de Zuidwesthoek
 • Hoe veilig is de kerncentrale van Doel?
 • Hoe staat het met de mogelijke luchtverontreiniging door de petrochemische industrie, gevestigd in de havengebieden?
 Benegora denkt en werkt daarom grensoverschrijdend.

Wie is Benegora?  

Benegora is een grensoverschrijdende milieuorganisatie. De naam staat voor Belgisch -Nederlands grensoverleg regio Antwerpen. Haar doelstelling is het in stand houden van de leefbaarheid In en van onze regio.

Zij draagt andere daartoe bij door het kritisch volgen van milieuzaken bij de Antwerpse en Nederlandse industrie, maar daarnaast ook door de beoordeling van ontwikkelingen die effect kunnen hebben op leefmilieu, natuur en landschap van de regio.

Benegora geeft regelmatig de BengoraInfo uit.    

U leest hierin waar we ons op dat moment mee bezig houden; info op het gebied van milieu, natuur en infrastructuur van de regio.

Wat zijn op dit ogenblik belangrijke aandachtspunten voor Benegora?  

 • Verbeteren van duurzaamheid binnen onze regio. Participeren of meedenken aan oplossingen hiervoor.
 • Geluidsmetingen om zicht te krijgen op mogelijke geluidsoverlast van industrie en verkeer
 • Monitoren en initiëren van activiteiten die moeten leiden tot een groen, duurzaam gericht beleid in de regio 
 • Milieuoverleg kerncentrale Doel
 • Deelname organisatie "Lokale Agenda" Bergen op Zoom
 • Participeren in klankbordgroepen zoals: "streekplan Noord Brabant"
 • Ontwikkeling Rijn-Scheldedelta
 • Deelname aan Brabantse milieufederatie, Alg, Ned. Verbond te Brussel (grensoverschrijdende milieuzaken) en Bond Beter Leefmilieu (België) Onderhouden van nauwe contacten met het waterschap Ontwikkelen van lesbrieven voor het onderwijs, website Brabantse Wal en een boek hierover.

Benegora houdt zowel in Nederland als in België de vinger aan de pols:

 • door problemen te inventariseren en te analyseren,
 • door contacten te onderhouden met gemeenten en provincie,
 • door gesprekken aan te gaan met bedrijven en energieleveranciers
 • door deel te nemen aan overlegstructuren op het gebied van natuur, milieu en infrastructuur
 • door alternatieven te bieden voor plannen die een bedreiging vormen voor de regio