Oude berichten

BENEGORA INFO nr 114(A/B ALV 2020 en jaarverslag 2020) is uitgegeven

Benegora info is het leden en donateursblad van Benegora, het wordt digitaal verzonden en gepubliceerd op deze website. Overname en herpublicatie van artikelen is alleen toegestaan onder vermelding van de bron en als het in het belang is van de natuur, flora, fauna en onze leefomgeving waar Benegora voor staat.

Inhoud:

Info 114A uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Info 114B Algemene Ledenvergadering 2021 reacties

Bijlage 1 Verslag Algemene ledenvergadering 2020

Bijlage 2 Jaarverslag 2020

MOUNTAINBIKE ROUTES GRENSPARK

Onlangs zijn speciaal aangelegde MTB-routes geopend. Een doorslaand succes, in die zin dat het storm liep en het veel te druk werd in het grenspark.
Aanleiding voor de natuur- en milieuverenigingen een brief te schrijven aan het bestuur. De Kalmthoutse heide is een Natura2000 gebied.
Dat houdt in dat de natuurbelangen op de eerste plaats komen en de mens er hooguit te gast kan zijn.

Lees meer ...

Nieuws uit Belgie (overgenomen artikel)

Het is toch weer gelukt een federale regering te vormen, de Vivaldi regering. Het kabinet wil vasthouden aan de kernuitstap in 2025. Maar ….daar zitten nog wel wat haken en ogen aan.

Hieronder nieuws vanuit de kerncentrale Doel.

Wat de politieke toestand betreft:

Thierry Saegeman, CEO van de Nucleaire Business Unit bij ENGIE Electrabel, gaf zijn medewerkers deze week toelichting bij de gevolgen van het regeerakkoord en we delen de video met zijn boodschap graag met jullie. Klik op deze link om de video te bekijken.

Wat de pandemie betreft:

Vandaag was er in de media sprake van een zogenaamde ‘corona-uitbraak’ in Kerncentrale Doel. Daarover willen we het volgende kwijt: in de kerncentrale van Doel zijn onder het Electrabel-personeel vandaag (16 oktober) 12 personen besmet met het coronavirus en onder de medewerkers van externe contractorfirma’s 14 personen (dus een totaal van 26 actuele besmettingen). Op een populatie van gemiddeld 1000 interne en 1000 externe medewerkers, volgen we hiermee de Belgische evolutie. Een groot aantal van de positief geteste mensen komt voort uit intern contactonderzoek en de testmogelijkheid op site. Het feit dat we deze mensen zeer snel kunnen detecteren en in quarantaine kunnen plaatsen, zorgt er mee voor dat de verdere verspreiding op de kerncentrale van Doel stopt. Electrabel doet er alles aan om van de kerncentrale een corona-vrije werkplek te maken. Zo werden er op donderdag 15 oktober opnieuw verstrengde maatregelen op onze site ingevoerd. De absolute prioriteit van Electrabel Kerncentrale Doel blijft het garanderen van de gezondheid van onze medewerkers, de nucleaire veiligheid en de bevoorradingszekerheid. Wij blijven de situatie monitoren van dag tot dag, zodat we de maatregelen indien nodig kunnen bijsturen. Aanvullende informatie vinden jullie hier: https://nuclear.engieelectrabel.be/nl/news/corona-situatie-onze-kerncentrales-onder-controle-door-striktepreventiemaatregelen 

STIKSTOFPROBLEEM WOENSDRECHT - VERVOLG

In november vorig jaar schreven we de ZLTO-afdeling Woensdrecht om van de gelegenheid gebruik te maken het roer om te gooien.  De reactie was teleurstellend. Wellicht was de emotie rond nog te sterk om op de kern van ons voorstel in te kunnen gaan.  In een tweede poging proberen we toch een inhoudelijke reactie te krijgen en hebben we voorgesteld gezamenlijk een symposium te organiseren. Volgens ons staat de agrarische sector echt voor ingrijpende verandering.

Lees de brief aan de ZLTO en het college en de raad van de gemeente Woensdrecht 

Brief aan de ZLTO  Bijlage brief

Brief aan het college en de raad van de gemeenste Woensdrecht

Wet levensduurverlenging Doel 1 en 2 ongrondwettig

De verlenging van de vergunning van de kerncentrales Doel 1 en 2 in 2015 was in strijd met de grondwet. Recent heeft het Grondwettelijk Hof, na advies van het Europese Hof van Justitie, de wet die de levensduur met 10 jaar verlengde vernietigd. Twee Belgische milieuorganisaties, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu, hadden de zaak aangespannen omdat, op basis van de EU-verdragen van Aarhus en Espoo, een milieueffectrapportage (MER), (inter)nationale consultatie georganiseerd had moeten worden. De centrales hoeven niet direct stil gelegd te worden omdat het Hof oordeelde dat het risico van stroomtekorten ernstig en reëel is. 

Minister Marghem moet nu aan de slag met een nieuwe wet die uiterlijk 31 december 2022 aangenomen moet zijn. Voor die datum moet er dus een MER,  een inspraakprocedure en grensoverschrijdende raadpleging georganiseerd worden. Als daar aan voldaan is mogen de beide centrales tot 2025 blijven draaien en zo niet, dan moeten ze per ultimo 2022 sluiten.  

Greenpeace België en milieuvereniging BENEGORA hebben eind 2015, op dezelfde gronden, bezwaar gemaakt bij Raad Van State. De uitspraak in deze zaak laat echter nog steeds op zich wachten. Dat is in onze ogen wat merkwaardig gezien de uitspraak van het Europese Hof die al veel langer bekend is en omdat RVS vooraf geadviseerd had, conform internationale verdragen, een MER te maken en grensoverschrijdende raadpleging te organiseren. Dat advies heeft minister Marghem echter naast zich neergelegd. 

Het kan haast niet anders dan dat RvS ons binnenkort in het gelijk zal stellen en de wet dus ook vernietigd. 

Met het oog op jurisprudentie zijn de uitspraken interessant. Het is nu duidelijk dat buurlanden van kerncentrales, binnen een straal van 30 kilometer, recht op inspraak hebben bij ‘ingrijpende wijzigingen’

Wij denken overigens dat we de druk wel op de ketel moeten houden want het is maar de vraag of Doel 1 en 2, Tihange 1 en ook onze eigen kerncentrale Borssele op de afgesproken data inderdaad gesloten gaan worden. In het kader van de klimaatdiscussie gaan er immers al weer stemmen op ze (nog) langer open te houden. Ze worden dan wel ouder maar veiliger?

STIKSTOFPROBLEEM WOENSDRECHT   

Ook Woensdrecht heeft uiteraard met de stikstofcrisis te maken. Benegora heeft de gemeente en de ZLTO-afdeling Woensdrecht gevraagd van de gelegenheid gebruik te maken in de agrarische sector het roer om te gooien. Zoals u weet vragen wij al heel lang om regionalisering en omschakeling van kwantiteit naar kwaliteit. Het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant heeft als titel "Kiezen voor Kwaliteit".
De tijd is rijp, nu de geesten nog ......lees verder

Symposium Benegora   “Houden wij het warm?”

 Op 23 januari was er een symposium voor leden van Benegora en Namiro in het gemeentehuis in Hoogerheide met als thema “Houden wij het warm?”. 

Na een welkom door Jan Andriese als voorzitter van Benegora, voerde wethouder  Jeffrey van Agtmaal namens de gemeente Woensdrecht het woord. Hij sprak o.m. zijn waardering uit voor dit initiatief en de goede opkomst. Medewerkers van Eneco gingen uitgebreid in op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor onze regio ten aanzien de energietransitie. De rol en de gevolgen voor de natuur nu en in de toekomst kwam ook uitgebreid aan de orde. Aan het einde was volop gelegenheid tot het stellen van vragen, overleg en het uitwisselen van ideeën. De deelnemers hebben veel informatie gekregen en het is duidelijk geworden dat nog veel keuzes gemaakt moeten worden en dat dit zeker niet eenvoudig is. Wordt vervolgd!...

Brabantse Wal onderdeel van kandidaatstelling UNESCO Geopark Schelde Delta

Onlangs vertegenwoordigde de provincie Noord-Brabant het Geopark Schelde Delta op de internationale conferentie ‘UNESCO Global Geoparks’ in Italië. Dit initiatief wordt ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Oost-Vlaanderen en vele gemeenten en 'streekholders'. Gezamenlijk streven we naar de UNESCO Global Geopark status voor het gebied van de Schelde Delta 

Lees meer .....

Extra Containerafhandeling Antwerpen

De Antwerpse haven wil de containerafhandeling fors uitbreiden. Voor het totale project betekent dat een toename van de stikstofdepositie van zo’n 1100 à 1600 ton/jr. Dat is 5 a 7% van de huidige uitstoot. Een significante stijging met ongetwijfeld ook effecten op o.a. Zuidwest Brabant.

Het Havenbedrijf heeft Benegora expliciet van deze ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Ook de gemeenten Hulst, Reimerswaal en Woensdrecht zijn geïnformeerd over de inspraak mogelijkheid.

De Brabantse Wal is al zwaar belast en zit nu in feite al op slot voor nieuwe ontwikkelingen. Er is alleen ruimte voor zogenoemde prioritaire projecten (In de ZW-hoek bijv. Markiezaat Container Terminal, Aviolanda en Defensie) en het is nog maar de vraag of de daarvoor gereserveerde ruimte voldoende is. Met andere woorden: we hebben meer dan genoeg aan onze eigen stikstof! Daar kunnen we een extraatje uit Antwerpen niet bij gebruiken.

Lees meer

Vaker naar de dokter

Mensen in Roosendaal, Bergen op Zoom en omgeving worstelen vaker met gezondheidsproblemen dan elders in het land. 

Dat heeft consequenties voor de gezondheidszorg.

Hoger dan Gemiddeld

  • Gebruik huisartsenzorg is 4 procent hoger dan gemiddeld
  • Percentage mensen met hartfalen ligt 20 procent hoger
  • Percentage mensen met COPD/astma 8 procent hoger
  • Percentage mensen met diabetes 36 procent hoger
  • Percentage mensen met kanker 10 procent hoger

Bron: Vektis 2016

In bijgevoegd artikel (BNdeStem 26 oktober j.l.) ontbreekt o.i. een mogelijke oorzaak: De luchtkwaliteit in de Zuidwesthoek van Brabant. De regio ligt onder de rook van het industriële (chemische) complex en de kerncentrale Doel in het Antwerpse havengebied