Extra Containerafhandeling Antwerpen

De Antwerpse haven wil de containerafhandeling fors uitbreiden. Voor het totale project betekent dat een toename van de stikstofdepositie van zo’n 1100 à 1600 ton/jr. Dat is 5 a 7% van de huidige uitstoot. Een significante stijging met ongetwijfeld ook effecten op o.a. Zuidwest Brabant.

Het Havenbedrijf heeft Benegora expliciet van deze ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Ook de gemeenten Hulst, Reimerswaal en Woensdrecht zijn geïnformeerd over de inspraak mogelijkheid.

De Brabantse Wal is al zwaar belast en zit nu in feite al op slot voor nieuwe ontwikkelingen. Er is alleen ruimte voor zogenoemde prioritaire projecten (In de ZW-hoek bijv. Markiezaat Container Terminal, Aviolanda en Defensie) en het is nog maar de vraag of de daarvoor gereserveerde ruimte voldoende is. Met andere woorden: we hebben meer dan genoeg aan onze eigen stikstof! Daar kunnen we een extraatje uit Antwerpen niet bij gebruiken.

 

Met betrekking tot het voorliggende project, uitbreiding van de Europaterminal, hebben we aangegeven dat onderzocht moet worden de:

  • effecten van stikstof en roet op N2000-gebieden en natuur
  • effecten naar de lucht in verband met de achtergronddepositie stikstof
  • effecten op waardevol landschap en flora en fauna
  • effecten van verkeerstoename op A4/ A58
  • effecten op water

De kwetsbare gebieden m.b.t. dit plan zijn o.i. aan NL-zijde de Wester- en Oosterschelde, de Brabantse Wal, Grenspark Kalmthoutse Heide.

Naast deze voor de hand liggende punten hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt ook een heel andere benadering in te brengen namelijk: Onderzoek de mogelijke effecten van internationale samenwerking tussen, en specialisatie van de havens in de Delta.

Onder meer gewijzigde internationale verhoudingen en nieuwe logistieke stromen, o.a. per spoor, geven daar aanleiding toe. Een internationaal breed gedragen strategie kan leiden tot efficiënter ruimtegebruik, minder en ander vervoer (i.c. uitstoot) én meer toegevoegde waarde.

Op ons initiatief hebben de gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen al eens hun visie voor de Delta opgeschreven in de flyer ‘ZeeBrAnt, een duurzaam landschap op de grens van Zeeland, Brabant en Antwerpen’ worden ideeën op 4 niveaus uiteengezet:

  • Mondiaal: Minder transporteren. Goederen blijven transporteren over de hele wereld is niet houdbaar vanwege uitputting van grondstoffen en het is slecht voor het milieu. Voor een duurzame economie en een beter leefklimaat moet je regionaliseren. De afstand tussen productie en consumptie minimaliseren.
  • Europees: Specialiseren in plaats van concurreren. Door het accent te verschuiven van transporteren naar produceren kun je gaan specialiseren. Niet allemaal dezelfde dure installaties en infrastructuur bouwen en aanleggen. Niet elkaar de vliegen af vangen maar samen de koek verdelen.
  • Nationaal: Meer transporteren over water. Ook als de productie regionaliseert en specialiseert zal transport nodig zijn. De duurzaamste optie is dan transport over water.
  • Regionaal: Bedrijventerreinen inpassen in het landschap. Dit is in feite een pleidooi om het nog behoorlijk open landschap tussen Rotterdam en Antwerpen te koesteren en open te houden want: Op = Op. Laat het geen ‘industriële randstad’ worden. Dus niet alles langs de snelwegen maar vol bouwen maar aansluiten bij het bestaande netwerk van kleinere en grotere havens en ze daar goed inpassen.

Bovengenoemde flyer is al een paar jaar oud. Door tijdgebrek is het er nooit van gekomen de wereld hiervan via een symposium kond te doen van onze goede ideeën! De inspraak was een mooie gelegenheid het idee nu toch te droppen, immers:

Om in maritieme termen te blijven, ‘Het roer moet om’. Het moet fundamenteel anders.

Op dit moment wordt in Polen geprobeerd de concrete maatregelen af te spreken om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Vooraf werd al aangekondigd dat we 3 keer meer moeten doen dan de huidige plannen om de temperatuurstijging tot 1,5 graad te beperken. Voorlopig is het nog maar een en al onenigheid ook aan de NL-klimaattafels.

Het Antwerpse plan past nog binnen het groei-denken terwijl we moeten minderen en transformeren. De door de gezamenlijke natuurverenigingen geformuleerde strategie is daar een goede aanzet voor.

De flyer met bijbehorende kaart is hier te raadplegen (klik op deze link)