Wet levensduurverlenging Doel 1 en 2 ongrondwettig

De verlenging van de vergunning van de kerncentrales Doel 1 en 2 in 2015 was in strijd met de grondwet. Recent heeft het Grondwettelijk Hof, na advies van het Europese Hof van Justitie, de wet die de levensduur met 10 jaar verlengde vernietigd. Twee Belgische milieuorganisaties, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu, hadden de zaak aangespannen omdat, op basis van de EU-verdragen van Aarhus en Espoo, een milieueffectrapportage (MER), (inter)nationale consultatie georganiseerd had moeten worden. De centrales hoeven niet direct stil gelegd te worden omdat het Hof oordeelde dat het risico van stroomtekorten ernstig en reëel is. 

Minister Marghem moet nu aan de slag met een nieuwe wet die uiterlijk 31 december 2022 aangenomen moet zijn. Voor die datum moet er dus een MER,  een inspraakprocedure en grensoverschrijdende raadpleging georganiseerd worden. Als daar aan voldaan is mogen de beide centrales tot 2025 blijven draaien en zo niet, dan moeten ze per ultimo 2022 sluiten.  

Greenpeace België en milieuvereniging BENEGORA hebben eind 2015, op dezelfde gronden, bezwaar gemaakt bij Raad Van State. De uitspraak in deze zaak laat echter nog steeds op zich wachten. Dat is in onze ogen wat merkwaardig gezien de uitspraak van het Europese Hof die al veel langer bekend is en omdat RVS vooraf geadviseerd had, conform internationale verdragen, een MER te maken en grensoverschrijdende raadpleging te organiseren. Dat advies heeft minister Marghem echter naast zich neergelegd. 

Het kan haast niet anders dan dat RvS ons binnenkort in het gelijk zal stellen en de wet dus ook vernietigd. 

Met het oog op jurisprudentie zijn de uitspraken interessant. Het is nu duidelijk dat buurlanden van kerncentrales, binnen een straal van 30 kilometer, recht op inspraak hebben bij ‘ingrijpende wijzigingen’

Wij denken overigens dat we de druk wel op de ketel moeten houden want het is maar de vraag of Doel 1 en 2, Tihange 1 en ook onze eigen kerncentrale Borssele op de afgesproken data inderdaad gesloten gaan worden. In het kader van de klimaatdiscussie gaan er immers al weer stemmen op ze (nog) langer open te houden. Ze worden dan wel ouder maar veiliger?