FALEND MESTBELEID

De veehouderij is in Nederland verworden tot een vee-industrie (VI).Het aantal dieren is in 2015 gegroeid in plaats van afgenomen.

De volksgezondheid wordt bedreigd, er is een groot mestoverschot en er zijn regio’s waar het leven allesbehalve goed is. Daar is sprake van stank, verstening, lawaai en een onleefbare situatie. Men is er bedolven onder een deken van stank, fijn stof en op mensen overdraagbare ziektekiemen. De BMF heeft het rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ onlangs aan de provincie Noord-Brabant aangeboden Lees meer ......

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft nu bedacht dat in drie dialoogsessie verzonnen moet worden hoe en waar door ‘mestverwerking/ - verwaarding’ het probleem opgelost kan worden. Als dat lukt wil ze de dierrechten vrij geven en dan kan het aantal dieren dus weer groeien! De inzet van de milieuverenigingen en dorpsraden was: onmiddellijke stop op de groei en op termijn verkleinen van de veestapel.

Alle aangedragen bezwaren en verhalen over overlast hebben geen effect gehad, de provincie kiest ook nu weer de kant van de sector en niet voor de gezondheid en leefklimaat van de burger.

De BMF heeft een uitgebreide zienswijze ingediend. Die heeft Benegora onderschreven en er zelf een bijzondere twist aangegeven. Lees meer…

Ook de vereniging Stopdestank Deurne heeft een niet mis te verstaan protest aangetekend dat we u niet willen onthouden. Lees meer….