Oude berichten

Natuurcompensatie containerterminal komt mogelijk toch nog goed.


Begin januari ontstond er veel commotie toen bleek dat IVN Groene Zoom, samen met Benegora, een zienswijze had ingediend over de plannen om in de buitenhaven bij de Burgemeester Peterssluis een containerterminal aan te leggen. De aanleg gaat ten koste van circa 2 ha schor en een rietkraag die onder meer van belang zijn voor vogels uit het aangrenzende Natura 2000-gebied Zoommeer. Omdat de al 10 jaar geleden afgesproken natuurcompensatie nog steeds niet is uitgewerkt, laat staan gerealiseerd, hebben de natuurorganisaties er al bijna een jaar geleden bij de gemeente op aangedrongen dat snel te regelen, maar helaas hebben we op dat verzoek geen inhoudelijke reactie ontvangen.

Lees meer

CONTAINERTERMINAL BERGEN OP ZOOM

Er is onrust ontstaan omdat IVN Groene Zoom en Benegora een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot de door de Omgevingsdienst af te geven Natuurbeschermigswetvergunning. De feiten op een rij: In 2009 is het bestemmingsplan vastgesteld voor de nieuw aan te leggen containerterminal. We zijn daarbij betrokken geweest en over de noodzakelijke natuurcompensatie werden we het eens. Sinds die tijd zijn partijen in de persoon van Arne Vos, wethouder Ad Coppens en de provincie aan het duwen en trekken geweest om de plannen en ook de financiering echt rond te krijgen. Dat lukte na acht jaar dan uiteindelijk in 2017. Partijen waren er uit en er zou nu voortvarend te werk gegaan worden zodat de terminal in 2019 klaar zou zijn. Maar er is in al die jaren niets gedaan aan de compensatie die, voordat je begint, gerealiseerd moet zijn. Vandaar onze zienswijze die dus eigenlijk overbodig had moeten zijn! Er is vanaf begin 2017 geprobeerd met de gemeente in overleg te komen maar dat lukte helaas onvoldoende en was een zienswijze de overblijvende optie om ook de natuur te laten 'meepraten'. Er werd boos gereageerd en in de media kregen 'de groenen' de Zwarte Piet. Het CDA heeft inmiddels het college gevraagd of het plan er vertraging door oploopt. De Bergse raad is inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de gang van zaken. Daaruit zal u duidelijk worden dat de Zwarte Piet niet bij ons hoort. Voor de brief aan de raad en de betreffende zienswijze zie de bijlagen.

zienswijze

brief aan raad

DELTAPLAN HERSTEL BIODIVERSITEIT


Eindelijk is er zicht op een aanpak van de problemen die we al zo lang aan de kaak stellen.
De verstoorde nutriëntenkringloop, achteruit hollende biodiversiteit etc.
De agro-sector is kennelijk de ontkenningsfase voorbij en doet mee aan een gezamenlijk op te stellen Deltaplan.
Voor het persbericht en de 'Verklaring van Driebergen' lees meer....

VAN VERDRAG NAAR GEDRAG


In Bonn, tijdens het vervolg op het klimaatakkoord was iedereen het eens dat we nu echt aan de slag moeten.
Van willen naar doen. BrabantKennis vertaalde dat in 'Van verdrag naar gedrag'. We zagen onze kans schoon een oud idee nieuw leven in te blazen.
In een brief aan gemeenten en ondernemersverenigingen in de regio breken we een lans voor een DEUREN DICHT BELEID

lees meer.....

KERNCENTRALE DOEL

Rond de scheurtjesreaktor Doel 3 en de levensduurverlenging van reaktoren Doel 1 en 2 heeft Benegora (en anderen) zoals u zich nog zult herinneren, veel stampei gemaakt.
Toenmalig minister Schulz zegde toe te pleiten voor gezamenlijke inspecties. Op de sites van het FANC en de ANVS is te zien dat er ook daadwerkelijk bij elkaar meegekeken is.
De recente praktijk is nu ook officieel vastgelegd in een samenwerkingsprotocol.
De bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Jan van den Heuvel en de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Jan Bens ondertekenden op donderdag 14 september 2017 bij de ANVS een samenwerkingsprotocol.
Hiermee hebben zij bestaande afspraken vastgelegd en intensiveren zij waar nodig en mogelijk de reeds bestaande samenwerking. Voor het Samenwerkingsprotocol lees meer.....

Mede dankzij onze inspanningen is dit dan toch geregeld. En verder: DOEL, SLUITEN DIE BOEL!

LUCHTKWALITEIT

Het rapport over de luchtkwaliteit bij industriegebied Antwerpen 2016 is gereed.
De belangrijkste conclusies uit de metingen zijn dat de jaargemiddelden concentraties in Woensdrecht in 2015 en 2016 van de stoffen stikstofdioxide(NO2), fijn stof (PM10), en benzeen (C6 H6) voldoen aan de luchtkwaliteisen uit de Wet milieubeheer, afnemen.
Is er is sinds de jaren 90 veel door EU-regelgeving veel verbeterd maar dat wil niet zeggen dat we in onze regio kunnen spreken van frisse en schone lucht. Satellietfoto's laten duidelijk zien dat o.a. de regio Antwerpen en West-Brabant tot de smerigste behoren.
De twee rapporten zijn te vinden op de site van de provincie Brabant: www.brabant.nl/luchtkwaliteit

MESTFRAUDE EINDELIJK OP LANDELIJKE AGENDA

Op 22 juni organiseerde de Tweede Kamer een hoorzitting over mestfraude. De brabantse Milieufederatie was uitgenodigd om daar haar visie op te komen geven.
Voor de integrale tekst tekst die door de BMF is ingesproken: klik hier ....

BENEGORA INFO nr 108 (September 2017) is uitgegeven

Lees de INFO ook hier.

Benegora info is het kwartaalblad van Benegora, dat gratis aan de leden wordt toegezonden.

IN DIT NUMMERINFO108

  • VOORWOORD 
  • KERNCENTRALE DOEL
  • WIELERCIRCUIT 
  • NOORDRAND OSSENDRECHT
  • EIGEN SCHULD – DIKKE BULT?
  • MESTFRUADE 
  • KLIMAATMAATREGELEN
  • SAMENWERKING GRENSREGIO’S
  • JAARVERSLAG 2016

VEE-CIEUZE CIRKEL

Provinciale Staten van Noord-Brabant steunde onlangs het dappere besluit van GS om de intensieve veehouderij te verduurzamen.
We melden dat onder de kop: Provincie kiest eindelijk eens voor de burger. Maar één zwaluw maakt nog steeds geen zomer,
Ignace van Bebber, oncologisch chirurg, heeft dat in een opiniestuk pijnlijk duidelijk gemaakt. Lees meer....

PROVINCIE KIEST EINDELIJK EENS VOOR DE BURGER

Een historische dag: eindelijk hebben argumenten het gewonnen van belangen. Decennia heeft het CDA in de Brabantse coalitie eenzijdig het boerenbelang gediend, ten koste van natuur, milieu en burgers. Nu hebben D66, SP, VVD en PvdA met GroenLinks ervoor gezorgd dat de veehouderij versneld gaat verduurzamen. Het plan is met 32 stemmen tegen 22 aangenomen.Dat is cruciaal voor natuur en milieu, het woongenot van Brabanders en ook voor ontwikkelruimte van andere ondernemers. Er is ook afgesproken dat binnen enkele maanden het 'flankerend beleid' vastgesteld zal moeten zijn: het financiële vangnet voor boeren die nu sneller moeten investeren in schonere stallen of nu eerder willen stoppen. StopdeGroeivandeBrabantseVeestapelComplimenten vooral aan Anne-Marie Spierings, Johan van den Hout, Antoinette Knoet-Michels en Hagar Roijackers! Zij hebben het flink voor de kiezen gekregen in het provinciehuis, maar de rug recht gehouden. De burger en de natuurorganisaties zijn niet alleen gehoord, maar er is ook echt iets gedaan met hun argumenten. Zoals Hagar al zei: de provincie is verplicht haar burgers en de natuur te beschermen. 
We zijn er zeker nog niet, maar dit is wel de eerste grote stap naar een verbetering van de leefomgeving. Een stop op de groei in veedichte gebieden. En daar was het ons toch allemaal om te doen. Dank jullie allemaal dus, leden van dit Burgerplatform.
 

(hieronder nog diverse andere links naar vergelijkbare nieuwsberichten) 

Lees meer