Oude berichten

BBBB’s  (Boze Brabantse Boeren en Burgers)

In de jaren 90 was al duidelijk: de vee-industrie uit de hand liep. Dierziektes, milieuproblemen, flora en fauna denderden achter uit. Commissie Wijffels leverde in 2001 een ‘Agenda voor de herontwerp van de sector’. Applaus, maar het verdween in de la. 

Lees meer

Interessant stuk, wijze woorden

De boer wordt door de markt gedwongen tot schaalvergroting en intensivering. De burger maakt zich zorgen over woon- en leefklimaat, gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
De tendens is steeds meer dat bezorgde burgers de intensieve landbouw een halt willen toeroepen. De vraag om strengere regels op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening klinkt luid. Tegelijkertijd dwingt diezelfde burger de boer in een bepaalde richting: de boer moet producten voor een lage kostprijs leveren omdat de consument kiest voor de laagste prijs. De boer kan daardoor nog niet eens droog brood verdienen. 

Lees meer

FALEND MESTBELEID

De veehouderij is in Nederland verworden tot een vee-industrie (VI).Het aantal dieren is in 2015 gegroeid in plaats van afgenomen.

De volksgezondheid wordt bedreigd, er is een groot mestoverschot en er zijn regio’s waar het leven allesbehalve goed is. Daar is sprake van stank, verstening, lawaai en een onleefbare situatie. Men is er bedolven onder een deken van stank, fijn stof en op mensen overdraagbare ziektekiemen. De BMF heeft het rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ onlangs aan de provincie Noord-Brabant aangeboden Lees meer ......

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft nu bedacht dat in drie dialoogsessie verzonnen moet worden hoe en waar door ‘mestverwerking/ - verwaarding’ het probleem opgelost kan worden. Als dat lukt wil ze de dierrechten vrij geven en dan kan het aantal dieren dus weer groeien! De inzet van de milieuverenigingen en dorpsraden was: onmiddellijke stop op de groei en op termijn verkleinen van de veestapel.

Alle aangedragen bezwaren en verhalen over overlast hebben geen effect gehad, de provincie kiest ook nu weer de kant van de sector en niet voor de gezondheid en leefklimaat van de burger.

De BMF heeft een uitgebreide zienswijze ingediend. Die heeft Benegora onderschreven en er zelf een bijzondere twist aangegeven. Lees meer…

Ook de vereniging Stopdestank Deurne heeft een niet mis te verstaan protest aangetekend dat we u niet willen onthouden. Lees meer….

Wandelboekje De Brabantse Wal

Een volledig vernieuwde uitgave van dit mooie wandelboekje met nu 24 mooie gemarkeerde rondwandelingen. Een aanrader, uitgegeven door de Stichting "de Brabantse Wal". De gids is te koop bij VVV Brabantse Wal, in de boekhandels/Primerashops en bij diverse cafés op de wandelingen.

Actie tegen mega-windturbines Ossendrecht

Een bewoner van Ossendrecht is een petitie gestart tegen de hoogte van de turbines die men wil plaatsen.

Lees meer

MEGA KIPPENBEDRIJF

Milieuverenigingen tekenen bij Raad van State beroep aan tegen de plannen van de leghennenhouderij aan de Weg naar Wouw in Huijbergen. Het bio-bedrijf wil zijn systeem wijzigen. Het aantal dieren neemt met 6.000 af tot ruim 101.000 leghennen maar de ammoniakuitstoot neemt met 57% toe.

Lees meer

Petitie Red de Biokoe

De biologische melkveehouders zijn zo ongeveer de enigen in de vee-industrie die circulair werken en niet verantwoordelijk zijn voor het mestoverschot. Het kabinet wil dat ook biologische koeien geslacht worden zodat 'gangbare koeienboeren' extra mest kunnen gebruiken (derogatie).

Lees meer

Geluidsmetingen bij industrieterrein de Kooi

Bewoners van de Verlengde Duinstraat in Hoogerheide hebben ’s nachts regelmatig last van geluid van het industrieterrein. Bewoonster Wimke Overbeek nam contact op met Benegora en kreeg van Klaas Rosskamp geluidsapparatuur te leen waarmee zij handmatig metingen kon doen. Daaruit bleek dat het geluidsniveau in de nachtelijke uren inderdaad hoog was.

Lees meer

Natuurorganisaties keuren plannen Veerse Gatdam af

Persbericht van de ZMf: Op donderdag 10 november a.s. vergadert de gemeenteraad van Noord-Beveland over een groot nieuwbouw recreatieproject aan de Veerse Gatdam in het Veerse Meer, De Zeeuwse Lagune. De ZMf, Natuurmonumenten én Het Zeeuwse Landschap nemen nadrukkelijk afstand van deze plannen. Dit plan past niet in de kwaliteitsvernieuwing die Zeeland nodig heeft maar zal juist zorgen voor meer weerstand bij de Zeeuwse bevolking en vormt een grote aantasting van het Zeeuwse kustlandschap. Ook heeft de ZMf niet in een eerder stadium ingestemd met deze plannen, wat door het raadsvoorstel én via de pers wordt gesuggereerd.

Lees meer

ALGEMENE LEDENVERGADERING Benegora

Datum: maandag 14 november 2016 om 20 uur.
Locatie: Drieschaar, De ploeg 11, Ossendrecht