Oude berichten

GEMEENTEN moeten terughoudend zijn bij vergunningen pluimvee- en varkenshouderijen

Manon de Boer/BD

DEN BOSCH - Gemeenten moeten zich 'tot het uiterste inspannen' om ontwikkelingen bij pluimvee- en varkenshouderijen die leiden tot extra gezondheidsrisico's te voorkomen. Dat adviseert de provincie in een brief aan de colleges van B en W.

Lees meer

Nieuwe wandelroutes in de Stoppelbergen

Er zijn twee nieuwe wandelpaden in het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide bewegwijzerd. In samenwerking met de gemeente Woensdrecht, terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurpunt en de lokale horeca De Leeuw van Vlaanderen, heeft Grenspark deze routes aangelegd. 

Lees meer

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED WOENSDRECHT.

Woensdrecht heeft een ontwerp BP gemaakt en ter inzage gelegd. In de voorrondes hebben we al het nodige ingebracht maar de ZLTO ook.
Niet moeilijk te raden welke wensen met name gehonoreerd werden  Onze vaste steun en toeverlaat Mr. Jan-Eelco Dijk heeft onze bezwaren in een zienswijze samengevat.


Lees meer...

Structuurvisie centrum Hoogerheide

Voor de herinrichting van het gebied tussen de Raadhuisstraat en Scheldeweg is een ontwerp structuurvisie gemaakt en ter inzage gelegd. In 2013 hebben wij al bepaalde ideeën ingebracht.
In het masterplan zijn in de loop van de tijd de nodige aanpassingen aangebracht en van onze invulling van het landhoofd (ook wel de bult) langs de fraai aangelegde Scheldeweg komt in de visie weinig terecht.
De gemeente wil er 2 gebouwen van elk 16 appartementen op bouwen en dat moet dan 'het landmark van Woensdrecht' worden. Ook bewoners zijn niet gecharmeerd van de plannen
We hebben onze bezwaren tegen met name de invulling van de 'bult' in een zienswijze aan college en raad kenbaar gemaakt.

 

Lees meer:...

In memoriam Ton van Rijen

Wij werden opgeschrikt door het plotseling overlijden van onze oud-voorzitter Ton van Rijen. Ton was al actief voor Benegora maar toen hij stopte met werken werd hij in 1991 tot voorzitter benoemd. Hij is 14 jaar lang onze gedreven, betrokken, inspirerende en overtuigende voorzitter geweest.

Lees meer

Overlijden oud-voorzitter Benegora

Wij werden opgeschrikt door het plotseling overlijden van de oud-voorzitter van milieuvereniging Benegora en initiator van de stichting de Brabantse Wal

          Ton van Rijen

Vele jaren was Ton een gedreven, overtuigend, inspirerend en betrokken persoonlijkheid bij het leefmilieu, de natuur en de streekgeschiedenis van de Zuidwesthoek. We zijn Ton voor zijn inzet en bijdragen bijzonder dankbaar.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie sterkte.

Bestuur milieuvereniging Benegora
Bestuur Stichting de Brabantse Wal

Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee!   

Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van onze leefomgeving en onze gezondheid. Brabant heeft nu de kans te kiezen voor een stop op de groei van de veestapel. Daarom neemt het Burgerplatform Minder Beesten het initiatief tot een petitie. 

Lees meer

BENEGORA INFO nr 105 is uitgegeven. Lees de INFO ook hier. Info105

Benegora info is het kwartaalblad van Benegora, dat gratis aan de leden wordt toegezonden.

INHOUD
  • VOORWOORD
  • HOUTKAP
  • FINANCIELE BIJDRAGE
  • KERNCENTRALE DOEL
  • MESTBELEID
  • GEZONDHEIDSONDERZOEK VEEHOUDERIJ
  • ANTWERPEN OOST-INDISCH DOOF
  • NATUURPAREL NOORDPOLDER
  • JAARVERSLAG 2015

Zitting Raad van State België

Donderdag 17 maart behandelde de Raad van State de schorsings-verzoeken van Greenpeace België en van Benegora.
De raad zal met betrekking tot het door Benegora ingestelde beroep echter eerst de ontvankelijkheid beoordelen. De auditeur (=adviseur van RvS) stelt dat Benegora niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd. Lees meer in de Benegora Info 105.

Relatie veehouderij en longkanker

Omroep Brabant besteedde aandacht aan de relatie humane gezondheid en veehouderij.

Er zou een relatie zijn tussen veehouderij, fijnstof en longkanker. Het signaal dient serieus genomen te worden en nader onderzocht. Daarnaast zijn er echter ook bekende gezondheidsklachten, die geen uitstel dulden.

Lees meer